De producten aangeboden op  www.metejoor.be zijn exclusief en van hoge kwaliteit. Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Fruitytech BV. Door producten te kopen bij Fruitytech BV, geeft u aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 1.   Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, van toepassing op alle bestellingen en transacties via de website www.metejoor.be met betrekking tot de daarop aangeboden producten. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Fruitytech BV, Vissenheuvel 7, 2910 Essen, België, met ondernemingsnummer BE 0860 261 128 met e-mailadres hans@popvilla.be en tel. +32 (0)477 89 68 04. Fruitytech BV treedt op als verkoper van de aangeboden producten.
Door het plaatsen van een bestelling via de website aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud. Fruitytech BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die vanaf de wijzigingsdatum worden geplaatst. Fruitytech BV raadt de koper aan om een kopie van deze algemene voorwaarden af te printen of op te slaan wanneer een bestelling wordt geplaatst via de website.
De inhoud van de website www.metejoor.be, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Fruitytech BV of rechthoudende derden. Links naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de koper, zijn louter informatief en  Fruitytech BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van de websites waarnaar wordt verwezen.

Artikel 2.   Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie op de website www.metejoor.be onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt Fruitytech BV niet. Fruitytech BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fruitytech BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Fruitytech BV.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Fruitytech BV. Fruitytech BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3.   Prijzen

De op de website www.metejoor.be vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW doch exclusief verzend- en leveringskosten. De prijzen zijn geldig op de dag dat ze op de website worden aangeboden en gelden per stuk tenzij anders aangegeven. Fruitytech BV is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail werd bevestigd of nadat met de uitvoering ervan is begonnen. Fruitytech BV is niet gehouden door prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld ingevolge kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Artikel 4.   Betaling

U dient uw bestelling vooruit te betalen. Fruitytech BV streeft ernaar om bestellingen binnen 4 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Fruitytech BV echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.

Artikel 5.   Levering

Verzending op een andere wijze dan aangeboden door bPost of het persoonlijk afhalen van uw bestelling is niet mogelijk. De verzending van uw bestelling is in handen van gekende verzendbedrijven en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen, zijn volledig ten laste van de koper en worden weergegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst. 

De gehanteerde tarieven voor verzending, voorzien via BPost, worden berekend per order, staan hieronder vermeld: 

              Land/ContinentVerzendkost incl. BTW < 2 kgVerzendkost incl. BTW > 2 kg
België€ 8,47€ 9,81
Nederland, Duitsland, Luxemburg€ 13,07€ 14,45
Frankrijk€ 14,88€ 16,61

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Fruitytech BV niet aansprakelijk. Wanneer u artikelen ruilt of retourneert, dient u zelf de kosten van de retourzending voor uw rekening te nemen.

Artikel 6.   Wijziging overeenkomst

1. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
2. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De wederpartij heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7.   Retourneren en ruilen

Ruilen of retourneren bij Fruitytech BV is geen probleem. Indien u zich aan volgende voorwaarden houdt:
1. Alleen artikelen die bij Fruitytech BV zijn gekocht kunnen geruild worden.
2. Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen. Om een retour aan te vragen stuurt een e-mail met retourverzoek voorzien van factuurnummer naar hans@popvilla.be. U stuurt de artikelen pas retour nadat u een bevestiging heeft ontvangen. Retourzendingen zonder bevestiging worden niet geaccepteerd.
3. U kunt gedurende 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder vermelding van reden artikelen retourneren. De termijn van 14 werkdagen wordt door Fruitytech BV bepaald door de datum waarop u een retourverzoek heeft aangevraagd te vergelijken met de verwachte bezorgdatum van de bestelling.
4. U dient, na ontvangst van een retourbevestiging, de artikelen binnen 14 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen.
5. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor uw rekening.
6. Artikelen kunnen alleen geruild worden voor een ander artikel uit de online webwinkel. Ingeval van ruilen neemt Fruitytech BV eenmalig de kosten voor het opnieuw verzenden van het omgeruilde artikel voor haar rekening.
7. Ingeval van het retourneren van artikelen, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die artikelen, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening.

Artikel 8.   Garantie

1. De door Fruitytech BV geleverde artikelen zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het artikel.
2. Wanneer blijkt dat een door Fruitytech BV geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, draagt Fruitytech BV binnen redelijke termijn zorg voor een oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren en ruilen”. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u Fruitytech BV hiervan schriftelijk (via mail) op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantie aanspraak) en beoordeling van de garantie aanspraak door Fruitytech BV, wordt het artikel naar keuze van Fruitytech BV ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
3. In geval tot vervanging van een artikel wordt overgegaan, verplicht u zich het te vervangen artikel aan Fruitytech BV te retourneren en de eigendom hiervan aan Fruitytech BV over te dragen.
4. De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
5. Indien een door Fruitytech BV geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is Fruitytech BV niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.
6. Wanneer de producent van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Fruitytech BV beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde artikel.
7. Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is Fruitytech BV niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik aan uw kant.
8. De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fruitytech BV, haar medewerkers of onder haar verantwoordelijkheid opererende derden (voorzover deze verantwoordelijkheid niet expliciet is uitgesloten).


Artikel 9.   Privacy

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt Fruitytech BV uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van Fruitytech BV, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt een verzoek per e-mail richten aan hans@popvilla.be.


Artikel 10.   Klachten

Wanneer u klachten heeft over de producten of service, of u bent op een andere manier ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact opnemen via hans@popvilla.be of het contactformulier. Wanneer uw klacht een specifieke bestelling betreft, vermeld dan steeds het factuurnummer en de klacht.


Artikel  11.   Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. . De Antwerpse rechtbanken zijn exclusief bevoegd

12.    Copyright
Op alle aanwezige informatie op de website www.metejoor.be berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie die afkomstig is van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen op deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Fruitytech BV noch geheel, noch gedeeltelijk op enige wijze worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.


Artikel 13.   Contactgegevens

Fruitytech BV, Vissenheuvel 7, 2910 Essen

hans@popvilla.be
BTW BE0860 261 128